Sdílené pracovní místo
Zveřejněno: 28.04.21

Zavedení sdíleného pracovního místa přináší novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021, je institut tzv. sdíleného pracovního místa, který má dle důvodové zprávy umožnit zaměstnancům lepší sladění pracovního a rodinného života. Jeho podstatou je, že nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce sdílí jedno pracovní místo, na kterém se střídají v rozsahu sjednané kratší pracovní doby tak, aby pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno vždy jedním z nich.

Zaměstnanci si přitom budou oprávněni po vzájemné dohodě sami rozvrhovat pracovní dobu tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Společný rozvrh pracovní doby pak musí zaměstnanci předložit v písemné podobě zaměstnavateli nejméně jeden týden před počátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Případné změny rozvrhu jsou zaměstnanci povinni zaměstnavateli písemně oznámit nejméně dva dny předem, nedohodnou-li se se zaměstnavatelem na kratší nebo delší době oznámení. Nepředloží-li zaměstnanci společný návrh pracovní doby včas, určí ji bez zbytečného odkladu zaměstnavatel.

Souhrn sjednané kratší pracovní doby všech zaměstnanců nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu, ledaže by zaměstnanec zastupoval druhého zaměstnance (v tomto případě totiž rozsah jeho pracovní doby bude samozřejmě větší, než bylo původně sjednáno s jeho zaměstnavatelem).

Podmínkou pro zavedení tohoto institutu bude individuální písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a každým dotčeným zaměstnancem, která upraví bližší podmínky pro rozvrhování pracovní doby (zejména časové úseky, ve kterých si budou moci zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, aby byla zajištěna činnost zaměstnavatele). Součástí dohody bude moci být i souhlas zaměstnance se zastupováním druhého zaměstnance (bez něj nemůže zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci zastupování nepřítomného zaměstnance). Vyloučeno není ani udělení souhlasu ad hoc (pro konkrétní případ).

Závazek z dohody o sdíleném pracovním místě bude možné ukončit dohodou stran nebo jednostrannou výpovědí ze strany zaměstnance i zaměstnavatele z jakéhokoliv důvodu, s výpovědní dobou 15 dní počítanou ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zanikne-li závazek z dohody o sdíleném pracovním místě alespoň jednoho zaměstnance, pracovní režim sdíleného pracovního místa se u ostatních zaměstnanců na témže sdíleném pracovním místě uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího období.

12 + 12 =